انبر

Rate this post

انبر
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب انبر : در يك مشاجره بزرگ گرفتار ميشويد
از انبر استفاده مي كنيد : دشمنان در پي شكست شما هستند .
انبر مي خريد : بدشانسي
دشمنان از انبر استفاده مي كنيد : دردسر و مشكلات بسيار

Leave a Comment