انگشت سبابه

Rate this post

انگشت سبابه
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد .
مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد .
ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد

Leave a Comment