بي تربيتي

Rate this post

بي تربيتي
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما بي تربيت هستيد : نگذاريد روي شما تاثير بگذارند .
ديگران بي تربيت هستند :ديگران باعث بوجودآمدن يك حادثه مي شوند .
خودتان را در بين افراد بي تربيت مي بينيد : موفقيت در كارها
دوستان شما بي تربيت هستند : افكار و اخلاق خودتان را بيشتر كنترل كنيد

Leave a Comment