خ

 

خاج

خار

خارپشت

خارش

خاشاک

خاک

خاک اره

خاک انداز

خاکسپاري

خاکستر

خاک کوزه گري

خال سياه

خال کوبي

خاله

خامه

خانواده

خانه

خاني

خاويار

خايه آدم

خبر

خبر چين

خبزه

ختنه کردن

خجالت

خداحافظي کردن

خدمت کار

خر

خرابه

خربزه

خرتوت

خرچنگ

خردل

خر زهره

خرس

خرس قطبي

خرطوم فيل

خرک

خرگاه

خرگوش

خرگوش صحرائي

خرما

خرمن

خر مهره

خروس

خروس جنگي

خريدن و فروختن

خز

خزه

خزان

خستگي

خسوف

خشت

خشخاش

خشکسالي

خشم گرفتن

خصومت

خصي کردن

خضاب

خطبه خواندن

خطر

خط کش

خطمي

خفاش

خفتن

خفگي

خفه کردن

خلال کردن

خلعت

خلقان

خلم

خليفه

خم

خمياره

خمير کردن

خنجر

خنده

خوابيدن

خواستگاري

خوان

خواهر زاده

خواهر ناتني

خود

خود ديدن

خودکشي

خورشيد

خوردني

خوره

خوشه

خوشه گندم

خوک

خون

خويِ

خيابان

خيار

خياطي

خيري

خيس

خيک

خيک ماست

خيمه

3 thoughts on “خ”

 1. اگر در خواب ببینی که احساس کنی خداوند در سر صفر ه تو نشسته تعبیر چیه

  Reply
  • سلام. تعبیر این خواب چیست؟
   به همراه دوستان در مسیری آسفالت و هموار که احتمالا عرض آن هم کم است در حال عبور هستید و راه به یک پیچ و سپس سرازیری ختم می شود. در خواب، اتوبوس هم از دور دست در حال نزدیک شدن است. بیننده خواب به دوستش پیشنهاد می دهد که با سوار اتوبوس شوند اما او مخالفت می کند. همچنین بیننده خواب احتمالا کت و شلوار بر تن داشت و رنگ آن مشخص نیست.

   Reply

Leave a Comment