قاعده بیست و سوم

Rate this post

 

تعبیر خواب قاعده بیست و سوم:

تعبیر خواب قاعده بیست و سوم صادق‌ترین مردم در رؤیا صادق‌ترین آنهاست در گفتگو: Tabire Khab

تعبیر خواب قاعده بیست و سوم هر اندازه انسان صادق باشد، رؤیایش نیز صادق خواهد بود. و هر اندازه دروغگو باشد رؤیایش نیز همچنین. و اگر صاحب خواب در صدق و کذب متوسط باشد؛ باید خوابش بررسی شود تا صحت آن معلوم گردد. مانند؛ خبری که از فاسقی می‌رسد، باید بررسی شود تا از صحت و سقم آن اطمینان حاصل آید و مانعی نیست که خواب او صحیح باشد. امام بخاری : بابی را به این مسأله اختصاص داده تحت عنوان: (باب خواب اهل شرک و فساد و هرزگی).

مثال:

مثال آن، خواب یوسف ؛ است که به خاطر صادق بودنش به صدّیق نامیده شده است. پس صداقت، دلیل صحت خواب است. Tabire Khab

Leave a Comment