تعبیر خواب قاعده بیست و هشتم

5/5 - (1 vote)

 

تعبیر خواب قاعده بیست و هشتم:

تعبیر خواب قاعده بیست و هشتم رؤیای که مانند؛ سپیدة صبح آشکار شود نیاز به تعبیر ندارد: Tabire Khab

تعبیر خواب قاعده بیست و هشتم این نوع خواب کمیاب است. غالباً مخصوص پیامبران، صادقان، شهداء و صلحاء است[1].

مانند خوابی که پیامبر ص دید و در آن مژده فتح مکه به او داده شد.

خداوند می‌فرماید: ﴿ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!qߙu‘ $tƒö䔍9$# Èd,ysø9$$Î/ ( £`è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yJø9$# tP#tysø9$#﴾. (الفتح:27).

«خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت; بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام مى‏شويد».

و مانند خواب ابراهیم ؛ در مورد ذبح پسرش اسماعیل ؛.

[1]. و اساس آن صدق است. هر اندازه آدم با خدا در ایمانش، و یا با بندگان خدا در رفتارش صادق باشد، به همان اندازه خوابش صادق خواهد بود.

Tabire Khab

1 thought on “تعبیر خواب قاعده بیست و هشتم”

  1. باسلام من خواب دیدم بادوستام ازمحلی ردمیشدم بعداز۲۰متریه جانمازنوپیداکردم واین پروسه تاچندبارادامه داشت ممنون میشم تعبیرخوابم روبگیدباتشکروسپاس ازادمین عزیز

    Reply

Leave a Comment