تنومند

Rate this post

تنومند
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد فردي تنومند هستيد ، علامت آن است كه مي خواهيد تغيير مطلوبي در زندگي خود بوجود آوريد .
2ـ اگر در خواب ديگران را تنومند ببينيد ، نشانة سعادت و خوشبختي است

Leave a Comment