جهيزيه

5/5 - (1 vote)

جهيزيه
1ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيزيه اي با خود نياورده است ، علامت آن است كه براي رهايي از فقر بايد روي روابط خود با مردم حساب كنيد

Leave a Comment