حنوط

Rate this post

حنوط

حنوط
بوی مطبوعی است که بر روی مردگان پخش می شود. محمد بن سیرین می گوید: اگر بر او نفرت پراکنی کنند ، دلیل که توبه کند و به نزد خداوند متعال بازگردد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر بیند که هانوت خوب باز شد ، مردم را با خطر ستایش می کند ، زیرا برخی از رهگذران گفته اند: به اندازه هانوت برای اهل بیت و نزدیکان آنها خوب بود.

Leave a Comment