خواهر زاده

Rate this post

خواهر زاده
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر زني خواب خواهر زاده خود را ببيند ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك امتحانات غير منتظره اي از او خواهد شد

Leave a Comment