دهنه اسب

Rate this post

دهنه اسب
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهيد كرد .
2ـ ديدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگير مي كنند .

Leave a Comment