ذرت

3/5 - (2 votes)

ذرت
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفريح و موفقيت در زندگي است .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال گرد آوري دانه هاي ذرت هستند ، علامت آن است كه از پيروزي دوستان و اقوام خود خوشحال مي شويد

Leave a Comment