روسري

4.5/5 - (2 votes)

روسري
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن روسري گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مشهور و موفق مي شويد .
2ـ ديدن روسري كهنه و بي بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با ديگران مي دهيد

Leave a Comment