ريوند

Rate this post

ريوند
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ريوند بسيار داشت، دليل است در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند كه از بهر علتي ريوند خورد و از آن وي را شفا حاصل آمد، دليل بر تندرستي و خير و صلاح بود كه به وي رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر رنج و بيماري كند

1 thought on “ريوند”

  1. دوست عزيز و گرامي لطفا تصيح بفرماييد تعبير زالو و كلمه ريوند هر دو يكي شده است از زحمات شما كمال تشكر و قدرداني را دارم

    Reply

Leave a Comment