سوره الاخلاص

Rate this post

سوره الاخلاص

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره اخلاص مي خواند، دليل كه در راه دين و توحيد يگانه بود و توفيق طاعت يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

پاكدين و با اعتقاد و درست بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

مراد دو جهاني يابد و عيش بر وي خوش گردد.

Leave a Comment