سوره الاعراف

Rate this post

سوره الاعراف

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره اعراف مي خواند، دليل كه در دين مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.

ابراهيم كرماني گويد:

سوره اعراف درخواب خواندن، از اين جهان بيرون نرود تا كوه سينا را زيارت كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره اعراف در خواب ، مايه رضايت و خشنودى مردم قرار گرفتن است.

Leave a Comment