سوره التکوير

Rate this post

سوره التکوير

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره تكوير مي خواند، دليل كه از عذاب خداي تعالي ترسد.

ابراهيم كرماني گويد:

سفر بسيار كند، از جانب مشرق.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از آن چه ترسد ايمن گردد.

Leave a Comment