سوره الذاريات

Rate this post

سوره الذاريات

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره الذاريات مي خواند، دليل كه حق تعالي او را توفيق دهد، به كارهاي صالح.

ابراهيم كرماني گويد:

كارهاي دشوار بر وي آسان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 حق تعالي او را صلاحيت بخشد و از كشت و زرع بهره مند شود.

Leave a Comment