سوره الفتح

Rate this post

سوره الفتح

محمدبن سيرين گويد:

اگربيند که سوره فتح مي خواند دليل که بر دشمن ظفر يابد

ابراهيم كرماني گويد:

به غم وسختي گرفتار شود لکن از آن زود خلاصي يابد وبه مراد رسد

Leave a Comment