سوره الفلق

Rate this post

سوره الفلق

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره فلق مي خواند، دليل كه بر وي جادوئي كنند، اما كارگر نباشد.

ابراهيم كرماني گويد:

از شر بدان ايمن شود، خاصه از شر جادوان و او را مال بسيار نصيب شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از رنج و آفت اين جهان ايمن شود.

Leave a Comment