سوره القريش

Rate this post

سوره القريش

اگر بيند اين سوره قريش مي خواند، دليل كه از ترس ايمن شود.

ابراهيم كرماني گويد:

كسي را نصيحت كند به راه دين.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

با خلق احسان نمايد و او را دوست دارند.

Leave a Comment