سوره الماعون

Rate this post

سوره الماعون

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره ماعون مي خواند، دليل كه نمازها كم كند يا به وقت نگذارد.

ابراهيم كرماني گويد:

او را با كسي به دين صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر دشمنان ظفر يابد.

جابر مغربي گويد:

كاري نيكو بر دست او برآيد.

Leave a Comment