سوره الکوثر

Rate this post

سوره الکوثر

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره كوثر مي خواند، دليل كه مال و نعمت بسيار يابد، لكن فرزندش كم بود.

ابراهيم كرماني گويد:

عطا يابد از بزرگي و دشمن او بدحال شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خيرات بسيار نمايد و اجر و ثواب يابد.

Leave a Comment