سوره تبّت

4/5 - (1 vote)

سوره تبّت

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره تبت مي خواند، دليل كه مكار و فريبنده بود و از عقوبت حق تعالي در خطر بود.

ابراهيم كرماني گويد:

او را زياني رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

گروهي به بدي او كوشند، اما دست نيابند.

Leave a Comment