سوره عبس

Rate this post

سوره عبس

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره عبس مي خواند، دليل كه روي بر مردم ترش كند.

ابراهيم كرماني گويد:

روزه بسيار دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

با ضعيفان خيرات كند.

Leave a Comment