شونيز

Rate this post

شونيز
ديدن شونيز، دليل غم است و خوردن آن، دليل بر مضرت و نقصان باشد.

Leave a Comment