فواق

Rate this post

فواق
محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را فواق بود، دليل كه سخني ناسزا گويد. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد به وقت نان خوردن اوفواق پيدا شد، دليل بيماري است

Leave a Comment