ملکه

2.5/5 - (2 votes)

ملکه
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتي موفقيت آميز است .
ديدن ملكه اي پير و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانيهاي شما نااميدي نيز همراه خواهد شد

https://basichealthtrips.com/

Leave a Comment