مهمات

Rate this post

مهمات
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد با مهمات سروكار داريد ، نشانة آن است كه كاري را قبول خواهيد كرد كه بعدا برايتان منافع زيادي خواهد داشت .
۲ـ اگر خواب ببينيد مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهايتان بي ثمر خواهد ماند

https://basichealthtrips.com/

Leave a Comment