نااميدي

Rate this post

نااميدي
اگر در خواب مشاهده كنيد كه از چيزى نااميد شده‏ايد، بيانگر آن است كه دچار مشكل و گرفتارى خواهيد شد. اگر در خواب شخصى را نااميد ببينيد، بيانگر آن است كه يكى از نزديكانتان غمگين و ناراحت است.

Leave a Comment