ناطق

Rate this post

ناطق
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه سخنور ماهرى هستيد، به اين معنا است كه اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد.

Leave a Comment