ناياب

Rate this post

ناياب
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه به دنبال چيز نايابى هستيد، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

Leave a Comment