نعناع

1/5 - (1 vote)

نعناع
جاحظ گويد:
ديدن نعناع در خواب، دليل غم است. اگر بيند كه به ملك او نعناع رسته بود، دليل كه به اندوهى گرفتار شود. اگر بيند كه نعناع از زمين كند و بينداخت دليل كه از غم رهد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن نعناع در خواب ، نشانة يافتن سرگرميها و انجام دادن كارهايي دلپذير است .
ديدن نعناع سبز در مزارع ، علامت شركت كردن در داستاني عاشقانه است .
نوشيدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است كه از ديدار فرد جالب توجه اي لذت خواهيد برد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به سمت تفريحات گمراه كننده كشيده خواهد شد .
مشاهده‏ى نعناع در مزارع، بيانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببينيد كه شربت نعناع مى‏نوشيد، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت كنيد.

Leave a Comment