نگراني

Rate this post

نگراني
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خود را نگران ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بعد از پايان مشكلات روزهاى خوشى را خواهيد گذراند.

Leave a Comment