نگين

2/5 - (1 vote)

نگين
محمدبن سيرين گويد:
ديدن نگين درخواب، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه نگين او بشكست يا ضايع شد، دليل كه مالش نقصان شود يا فرزندش بميرد.

جابر مغربي گويد:
اگر مردي بيند كه نگين و تاج دارد، دليل بر ولايت بود و زنان را، دليل شوهر بود و مردم عامه را، دليل جاه و بزرگي بود.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن نگين عقيق سياه در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشكلات در زمينه‏ى كارى است

Leave a Comment