هراسان

Rate this post

هراسان
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه هراسان و پريشان هستيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

Leave a Comment