هيأت منصفه

Rate this post

هيأت منصفه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه عضو هيأت منصفه هستيد، بيانگر آن است كه سعى مى‏كنيد تا به موفقيت بهترى دست پيدا كنيد

Leave a Comment