وارث

Rate this post

وارث
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه چيزى را به ارث مى‏بريد، به اين معنا است كه مشغول انجام كارهاى سختى هستيد.

Leave a Comment