وحشت

Rate this post

وحشت
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد به علتي دچار وحشت شده ايد ، نشانةآن است كه دچار زيان و نوميدي خواهيد شد .
اگر خواب ببينيد ديگران وحشت زده و مضطرب به نظر مي رسند ، نشانةآن است كه اندوه دوستان شديدا بر شما تأثير مي گذارد .
اگر خواب ببينيد كه دچار وحشت شده‏ايد، به اين معنا است كه نااميد و پريشان خواهيد شد.

Leave a Comment