وساطت

Rate this post

وساطت
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى شخصى وساطت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه رفتار خوبى با اطرافيان داريد.

Leave a Comment