ويرانه

Rate this post

ويرانه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خانه‏ى خود را ويرانه‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شكست و نااميدى خواهيد شد.

Leave a Comment