ويران شدن

Rate this post

ويران شدن
محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد.

Leave a Comment