يادگاري

Rate this post

يادگاري
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه چيزى را يادگارى گرفته‏ايد، به اين معنا است كه به هدف خود خواهيد رسيد.
اگر خواب ببينيد كه به شخصى يادگار مى‏دهيد، به اين معنا است كه در انجام كارى موفق و پيروز خواهيد بود.

Leave a Comment