يرقان

Rate this post

يرقان
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد به بيماري يرقان مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه از آشفتگي هاي موقت به خوشبختي خواهيد رسيد
۲ـ اگر خواب ببينيد ديگري مبتلا به بيماري يرقان شده است ، علامت آن است كه دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد مي سازد .
مبتلا شدن به بيمارى يرقان در خواب، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

Leave a Comment