چاقوي دو سر

Rate this post

چاقوي دو سر
آنلي بيتون مى‏گويد:
استفاده از چاقوي دو سر در خواب ، نشانة تحقق آرزوهاست ، فقط گاهي كه مرتكب اشتباه مي شويد لحظاتي كوتاه نوميد و دلسرد خواهيد شد

Leave a Comment