چاله

3/5 - (1 vote)

چاله
منوچهر مطيعي تهراني گويد : چنان چه در آستانه در خانه يا در درون خانه شما چاله اي پديد آمده باشد نشان آن است که مشکلاتي براي شما پديد مي آيد و اين مشکلات بيشتر خانوادگي است تا اجتماعي و يا کسبي و شغلي. اگر چاله در اتاق يا در آشپزخانه بود به همسرتان مربوط مي شود اگر چاله در راه بود گرفتاري و مشکلي است مربوط به فعاليت ها و مشغله عمومي بيننده خواب . اگر در محل کار بود مثل دکان، اداره يا کارخانه مشکلي است حرفه اي و شغلي. چنان چه ببينيد تعداد زيادي چاله پديد آمده با توجه به آن چه گفته شد نشان دهنده بيم و هراسي است که بيننده خواب نسبت به آينده دارد. چنان چه خود را درون چاله مشاهده کنيد به شدت درگير گرفتاري خواهيد شد و اگر بيرون از آن باشيد در آستانه گرفتاري قرار خواهيد گرفت. همان طور که در اين کتاب بارها گفته شده بيم ها و اميد هاي ما به صورت سمبل هائي که مي شناسيم و يا خود معين کرده ايم ظاهر مي شوند. پس اگر در عالم خواب چاله هائي پيش پاي خود مشاهده کنيد که از آن به آساني بجهيد و بگذريد خواب شما مي گويد که مشکلات و سختي ها را پشت سر مي نهيد و به سلامت از آن ها مي گذريد. عبور از روي چاله و بيرون آمدن از آن خرج است و بسيار نيکو است. پر کردن چاله نيز رفع و دفع مشکلات است که خير آن هم به خودتان بر مي گردد و هم به ديگران مي رسد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد داخل چاله اي مي افتيد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر از روي چاله بپريد ، نشانة آن است كه دور از هر گونه خطا به زندگي خود ادامه مي دهيد

2 thoughts on “چاله”

  1. سلام ببخشید من خواب دیدم توی ماشین با برادرم نشستم و داره تو جاده میره جاده توی تونل بود و به گودال خیلی خیلی عکبق امقد عمیق که تهش معلوم نبود و خیلیم بزرگ میرسیم بهشو ماشین کنترل نمیشه و میفتیم توی گودال ک یهو من از خواب پریدم و خیلی خواب بدی بود توی کودال هم چیزی نبود اب یا جونور خالی بود ولی شدیدا بزرگ و عمیق و وحشتناک و تاریک …. از اون گودال هایی ک بیفتی توش دیگ دست کسی بهت نمیریه

    Reply
    • سلام.خواب دیدم ۷تا گودال بزرگ هست که مردم میان و توشو میبینن منم رفتم نزدیکتر خم شدم داخل گودالو ببینم بوی بدی از داخل گودالا میومد

      Reply

Leave a Comment