چنگ

Rate this post

چنگ
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ شنيدن نواي شيرين و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاري كه سودمند به نظر مي رسيد پايان غم انگيزي خواهد داشت .
2ـ ديدن چنگ شكسته در خواب ، علامت بيماري و شكستن پيمان ميان عشاق است .
3ـ اگر در خواب چنگ بنوازيد ، نشانة‌آن است كه بخاطر آنكه هيچ گاه دچار شك و ترديد نمي شويد بايد در انتخاب همسر با يقين و اعتماد كاملي پيش نرويد

Leave a Comment