کنار

Rate this post

کنار
ديدن كنار(سدر) درخواب، دليل مالي بود كه بي غش بود. گويند كه ميوه آدم در بهشت كنار بود. اگر بيند كنار خورد، دليل كه مال حلال يابد

Leave a Comment