کندر

3/5 - (1 vote)

کندر
اگر ديد کندر مي خائيد دليل که با کسي گفتگو کند اگر کنر بسيار داشت دليل معيشت بود

Leave a Comment