کودکي

Rate this post

کودکي
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كودك شده بود، دليل غم و اندوه است. زيرا كه كودك صلاح از فساد نداند و نيز گويند كارش ضعيف بود.
ابراهيم كرماني گويد: ديدن كودك خوب روي، دليل فرشته است و كودك زشت روي، دليل مال است. اگر مردي در خواب بيند كودكي را شير مي داد، دليل است او را در زندان كنند.
لوک اويتنهاو مي گويد :
کودک
فرزند خود : خوشبختي
کودکي همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه هاي کوچک : غم و غصه
ديدن کودکان بيشمار : فلاکت
کودکان زيباروي : شادي و سلامتي
کتک زدن يک بچه : بي عدالتي
بچه اي که ميدود : نيکبختي

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن نوزادان زيبا و تندرست در خواب ، علامت آن است كه نعمتهايي فراوان به شما خواهد رسيد و خوشبخت خواهيد شد .
۲ـ اگر مادري در خواب فرزند خود را بيمار ببيند ، علامت آن است كه فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد ديد .
۳ـ اگر كودكان را در حال كار يا مطالعه ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتي فرح بخش و آرام در انتظار شما است .
۴ـ اگر در خواب فرزند خود را بيمار يا مرده ببينيد ، نشانة آن است كه علت هراس شما درست است . رفاه و آسودگي به غم و اندوه مي گرايد .
۵ـ اگر در خواب كودكاني غمگين ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در صدد مشكل آفريني اند . به خاطر افكار موذيانة برخي افراد به دردسر خواهيد افتاد .
۶ـ اگر خواب ببينيد كودكان مشغول دويدن و بازي هستند ، دلالت بر آن دارد كه تمام تعهدات شما در عشق و كار به ثمر خواهد رسيد

1 thought on “کودکي”

  1. من در خواب دیدم بچه ای از من متولد شده به محض تولد با من شروع به حرف زدن کرد تعبیرش چیست

    Reply

Leave a Comment